Tiberön –  mer än 2000 år i de sjukas tjänst

I centrala Rom, mitt i Tibern, med Trastevere på ena sidan och Lunotevere de Cenci på den andra,  ligger en märklig skapelse; en ö, 300 meter lång, 50 meter  bred och  med säregen form. Säkert har många Romresenärer funderat över denna ö. Hur har den uppstått och hur har den fått sin märkliga form?
Rekonstruktion over Tiberon i form av ett skepp. 1725.

Genom årtusendena har ön burit måna namn speglande dess funktion och läge: Insula Aesculapi (Asclepius ö), Insula inter duos pontes (ön mellan två broar), och Insula di San Bartolomeo (San Bartolomeos ö). Sedan tidigt 1900-tal är den känd som Isola Tibertina – Tiberön.

Mördad tyrann eller offer åt Tiberinus

Tiberöns historia förlorar sig bland legenderna. Enligt en legend skapades Tiberön 510 f.Kr då en uppretad folkmassa kastade den mördade  tyrannen Tarquinius Superbus lik i Tibern. Kroppen skulle ha fastnat på bottnen och dragit till sig all form av bråte som så småningom gav upphov till ön. Enligt en annan legend uppkom i stället ön då folkmassan vräkte Tarquinius Superbus veteförråd i floden som ett offer åt flodguden Tiberinus.

Tempel och sjukhus helgade åt Asklepius

Enligt en tredje legend hade Rom år 293 f.Kr hemsökts av pest. Senaten hade konsulterat det Sibyllinska oraklet och fått rådet att låta bygga ett tempel och ett sjukhus till läkekonstens gud, Asclepius.

Rester av fartygsstäven smyckad med Asklepius emblem – staven med en slingrande orm

Med båt hade en delegation begivit sig till Asklepius centrala helgedom i Epidauros på Peloponesus för att erhålla en staty av guden till sitt planerade tempel.
När man skulle anträda återfärden ringlade en stor orm – Asklepius symbol – ombord på skepet. Under överfarten till Rom slingrade sig ormen runt fartygsmasten och bildade på det viset guden Asclepius emblem: En stav med en omslingrad orm. När man vid återkomsten till Rom rodde uppför Tibern hade ormen lösgjort sig masten, ringlat ner i vattnet och simmat i land på Tiberön.
Romarna förstod tecknet från Asklepius och lät på Tiberön uppföra både ett tempel och sjukhus, båda helgade åt Asklepius.

Omgestaltning i form av ett skepp

Från och med nu blev ön så starkt identifierad med anläggningarna helgade till Asklepius och legenden om deras tillkomst, att man med hjälp av travertinblock kom att omgestalta ön i form av en gigantisk båt. Rester av stäven, dekorerad med Asklepios emblem – staven omslingrad av en orm – är bevarade nära öns sydspets, mot Forum Boarium.

I  mitten av ön lät man resa en obelisk minnande om masten på det fartyg som fört ormen och statyn till Rom.

Grekiska läkare

De läkare som kom att arbeta på sjukhuset var i huvudsak greker. Deras medicin bestod i huvudsak av olja och läkande örter. Nervsjuka sökte de bota med musik. Somliga sjuka fördes dessutom nattetid in i templet för av guden själv genom drömmar upplysas om vilka läkemedel som borde användas. På en bevarad sten med grekisk inskription berättar fyra sjuka om hur de blivit botade på detta sätt. Andra vittnesbörd om botade patienter är de hundratals votivtavlor och votivgåvor av lera; ögon, armar, ben, bröst mm som arkeologerna hittade när de slutet av 1800-talet började gräva för Tiberkajerna.

Roms äldsta i bruk varande bro

Tiberön förblev länge utan fast förbindelse varken med Marsfätet eller Trasteve. Kanske ansåg man isolationen lämplig med tanke på smittorisken från sjukhuset.

192 f.Kr byggdes emellertid en enkel träbro mellan  Tiberön och Marsfältet.  Först 62 f.Kr ersattes den av Ponte Fabricio, den stenbro som fortfarande finns bevarad och därmed är Roms äldsta i bruk varande bro.

Ponte Fabricio med det maktiga tornet Torre Caetani

Ponte Fabricio med det maktiga tornet Torre Caetani

Sitt namn har bron fått av byggmästaren Lucius Fabricius, som ansvarade för uppförandet av bron. En inskrift på bron fastlår att Fabricius var ansvariga för brons hållfasthet i 40 år och att han först efter 41 år skulle få tillbaka de säkerheter, som han hade lämnat för att arbetet skulle bli ordentligt utfört. Enligt uppgift skall bron under sina mer än 2000 års existens endast ha reparerats en gång under 1100-talet och en gång under 1600-talet. De tre valvbågarna har dock aldrig behövt repareras eller ändras.  Följaktligen får man nog säga att byggmästare Fabricius gjorde ett bra arbete.

Hermskulpturen med de fyra huvudena

Hermskulpturen med de fyra huvudena

Balustraden och brofästet är emellertid från senare tid. Den hermskulptur rmed fyra huvuden troligtvis föreställande Herkules eller Janus,   som har sin plats vid brofästet kan möjligtvis ha varit avsett som hållare för ett broräcke, troligtvis av brons.
Med Trastevere förbinds Tiberön sedan 46 f.Kr av Ponte Cestio, uppförd av Lucius Cestius. Denna bro kom starkt att byggas om i samband med byggandet av Tiberkajerna 1889-1892. Endast det mittersta brospannet är kvar efter den antika bron. Mellan de båda broarna löper Vicus Censorius..

Många olika helgedomar

Av arkeologiska utgrävningar har även framkommit att ytterligare en rad helgedomar kom att anläggas på ön, helgade åt gudomligheter såsom exempelvis Jupiter Juraris (beskyddare av juridiska avtal), Gaia (Moder jord), Tiberinus (Tiberns flodgud) och  Bellona (krigets gudinna).

Kejsar Claudius tar i tu med snåla slavägare

Uppgifter finns även att sjukhuset och den asyl de sjuka åtnjöt där, kom att missbrukas av förmögna personer som inte ville ta hand om sina sjuka slavar utan bar ner dem till Asklepiosanläggningen på Tiberön, och lämnade dem i gudens vård. Oskicket stoppades av kejsar Claudius som stiftade en lag som innebar att en slav som deponerats på Tiberön förklarades frigiven och inte behövde återvända till sin herre om han blev frisk.

Sjukhuset i bruk fram till goterkrigen

Medan Asklepiustemplet stängdes i samband med  att de hedniska kulterna förbjöds 391 kunde sjukhuset fortsätta sin verksamhet fram till de blodiga goterkrigen i mitten av 500-talet då stora delar av Rom ödelades och senaten fördes i fångenskap till Konstantinopel.

Munkar fortsatte med sjukvården

Hur det stod till med sjukvården på Tiberön under de följande århundradena vet man inte. På 800-talet grundade emellertid några munkar ett nytt sjukhus på Tiberön.

Kejsar Otto III:s basilika: Basilica di San Bartolomeo

San Bartolomeo

Drygt hundra år senare, 998 lät den tysk-romerske kejsaren Otto III uppföra en basilika på platsen för det raserade Asklepiustemplet.

Grunden för uppförandet av basilikan var att den skulle härbergera relikerna av hans nära vän Adalbert av Prag som dödats samma år under missionsarbete i Polen.

Enligt kejsarens vilja lades basilikan så att den skulle vara inom synhåll från hans tillfälliga residens intill Santa Sabina på Aventinen.

Under 1100-talet renoverades kyrkan dels under påven Pasquale II, då även den än i dag bevarade kampanilen uppfördes, dels under påven Alexander III. I samband med Alexander III:s restauration kom basilikan emellertid att dediceras till aposteln Bartolomeus med anledning av att hans reliker kommit till Rom från Benevento, där de förvarats sedan de hämtats från Armenien.
I basilikan kom relikerna att få sin plats i ett antikt badkar av porfyr, smyckat med lejonhuvuden. Samtidigt beslutades att biskopen av Porto i fortsättningen skulle ha stt residens invid San Bartolomeo. Senare visade det sig att de reliker som översänts till Rom inte tillhörde aposteln Bartolomeus utan i stället San Paolino, biskop av Nola.  Aposteln Bartolomeus reliker fanns i stället kvar i Benevento.

San Bartolomeo interiör

San Bartolomeo interiör

1557 skadades kyrkan svårt under en tiberöversvämning och fick  senare under 1500-talet genomgå en omfattande renovering under ledning av arkitekten Martino Longhi d.ä..  1624 fick kyrkan sin nuvarande fasad, ritad av  Orazio Torriani . Själva kyrkorummet kom att omgestaltas i barockstil mellan 1720 och 1739, och i en mer historieserande stil  mellan 1852-1865.Från  den medeltida kyrkobyggnaden finns emellertid bevarade fjorton antika kolonner, stenlejonen och det antika badkart i porfyr, samt en rikt t ornamenterad marmorbrunn från  1000-talet med framställningar av  av Otto III…….Enligt traditionen är brunnskaret hugget ur en kolonn från det antika Asklepiustemplet och brunnen själv  identisk med den brunn som fanns  i templet. Enligt traditionen skall vattnet fortfarande vara undergörande.

Även i en intilliggande trädgård  kan man se rester av Asklepiustemplet.

Det medeltida brunnskaret som enligt traditionen huggits ut ur en av kolonnerna från Asklepiustemplet

Det medeltida brunnskaret som enligt traditionen huggits ut ur en av kolonnerna från Asklepiustemplet och där vattnet fortfarande anses undergörande.

Brödraskap till stöd för de drunknades själar

Relationen till Tibern har varit något kluven i Rom.

På 1600-talet grundades Commemorazione dei defunti, befattade sig i synnerhet med dem som drunknat i Tibern.

Cumunitá di Sant´Egidio

1993 överlät Johannes Paulus II Basilica di San Bartolomeo på Comunitá di Sant´Egidio, en diakonal lekmannarörelse grundad 1968 med spridning i ett sjuttiotal länder.….
Med anledning av det förestående Jubelåret år 2000 lät Johannes Paulus II 1999 dedicera basilikan till  ”I nuovi martiri”, dvs martyrer från 1900-talet. Bland andra då Oscar Romeo, Juan Jesus Bosadas Ocampo, Paul Schneider och Franz Jägerstall

Takplafond i San Giovanni di Calibita, målad av Corrado Giaquinto och färdigställd 1742

Takplafond i San Giovanni di Calibita, målad av Corrado Giaquinto och färdigställd 1742

Takplafond i San Giovanni di Calibita, målad av Corrado Giaquinto och färdigställd 1742

San Giovanni Calibita, residens för biskopen av Porto och sjukvård i benediktinnunnors regi

Vid samma tid eller decennier senare uppfördes kyrkan San Giovanni di Calibita, dedicerad till  helgonet San Giovanni Calibita, (död cirka 450)  på platsen för Iuppiter Iurarius tempel (nämns första gången i en bulla utfärdad av påven 1018). Till kyrkan hörde även ett kloster i vilket benediktinernunnor bedrev sjukvård  samt ett palats i vilken biskopen av Porto residerade från 1000-talet till 1200-talet.

Den nuvarande kyrkan uppfördes på 1500-talet. I samband härmed upptäckte man San Giovanni Calibitas reliker under huvudaltaret. Interiören i praktfull röd- och grönflammig marmor är från 1600-talet. Fasaden slutfördes 1711 och den rika interiören, bl.a. då talplafonden av Corrado Giaquinto, 1742.. Samma konstnär målade också ett femtiotal krusifix, avsedda för sjukbäddarna.

Madonnabild från år 1000

Madonnabild från år 1000

Madonna della Lampada

Inne i kyrkan finns en madonnabild, Madonna della Lampada. Från början satt denna  madonnabild  utanför kyrkan och kallades då ”Kvarnarnas madonna”. Vid en svår Tiberöversvämning 1557 stod madonnabilden under vatten. När floden äntligen drog sig tillbaka visade det sig att lampan fortfarande brann. Den flyttades då in i kyrkan och fick sitt nuvarande namn,  Madonna della Lampada. Sedan dess har den varit föremål för stor vördnad och många under anses ha skett genom dess förmedling.

Fatebenefratelli och deras sjukhus

San Giovanni di Calibita och Ospedale fatebenefratelli – i nutid räknat som ett av Roms främsta sjukhus

San Giovanni di Calibita och Ospedale fatebenefratelli – i nutid räknat som ett av Roms främsta sjukhus

Kyrkan och klostret övertogs 1584 av en religiös orden – Congregazione di San Giovanni di Dio, kallad Fatebenefratelli (Barmhertighetsbröder) vilka kallats till Rom av påven Gregorius XIII. Orden hade grundad några decennier tidigare av Juan di Dio (1495-1550) med syfte att ge fattiga sjuka så väl  kroppslig som andlig vård.

Klostret på Tiberön kom att bli ordens moderhus där priorn residerar.. Munkarna avger fyra löften mot normalt tre (fattigdom, kyskhet, lydnad). Det fjärde består av total hängivenhet för de sjuka.Under de följande århundradena lät Barmhertighetsbröderna utvidga sitt sjukhus, så att det i princip kom att täcka större delen av ön.

Med korta avbrott under den franska invasionen 1798-99 och Kyrkostatens fall 1870, har sjukhuset kunnat fortsätta att bedriva sin verksamhet och räknas  för närvarande som Roms modernaste sjukhus.

Fateben i nutid täcker ordens sjukhus större delen av ön. I mitten av 1930-talet genomförde arkitekten Bazzani en grundlig modernisering av hela anläggningen.  Endast fasaden närmast kyrkan har behållit den karaktär den erhållit under 1700-talet.

Orden driver en serie sjukhus över hela jorden och har även speciella utbildningsprogram för barn med särskilda behov.

Tiberön befästs

Pius IXs guglia

Pius IXs guglia

Att Tiberön inte bara stått i de sjukas tjänst visas av det än i dag bevarade Caetani beläget vid Ponte Fabricis fäste in ön och uppfört under 1000-talet. Hundra år senare hölls tornet av familjen Pierleoni, som också befäste den närbelägna Marcellusteatern och därmed helt behärskade området.

Under medeltiden försvann obelisken (enligt obekräftad skall finnas i Muceo Nazionale i Neapel) och ersattes av en korskrönt kolonn. 1867 blev kolonnen så illa påkörd av en kärra att den gick söder. Resterna flyttades in i  portiken till San Bartolomeo. I stället lät påven Pius IX uppresa ett litet monument med nischer för San Bartolomeus, San Giovanni di Dio, Franciscus av Assisioch Paolinus av Nola.

Ospedale israelitico

Sedan slutet av 1800-talet har den judiska kolonien nyttjat sjukvården på Tiberöb. 1997 uppfördes ett eget sjukhus och en synagoga

Lisola del Cinema

Sedan drygt 20 år tillbaka har det varje sommar bedrivits en filmfestival på ön; L´Isola del Cinema.

Antonio Tempesta. Isola Tiberina 1593

Antonio Tempesta. Isola Tiberina 1593

Litteratur i urval

Furuhagen, Hans. Rom, Marmor och Människor. En krönika om den Eviga staden under 2000 år. Stockholm 2000.
Hagelin, Gösta., Alla tiders Rom. Stockholm 1971

Magnusson, Börje., Rom. En konst och kulturhistorisk vägledning. Värnamo 2001.

Sacro Cuore del Suffragio och Museo delle Anime del Purgatorio

Det sena 1800-talet var en turbulent tid för den katolska kyrkan och påvedömet. Allt sedan Upplysningstiden attackerade liberalerna både politiskt och religiöst.  Krav restes på upphävandet av påvens världsliga makt, religionsfrihet och ett kraftigt reducerande av helgonkult, Mariafromhet och ordensliv.

Dessutom drabbades påvedömet svårt av nationalismen som på den italienska halvön resulterade –ilRisorgimento  -kravet på ett enat Italien. 1861 utropades kungariket Italien. Av påvens tidigare stat – Kyrkostaten – återstod bara Rom och områdena runt själva staden. Tio år senare intog kungen av Savoyens trupper även Rom och Kyrkostaten upphörde att existera.  Ett år senare, 1871, blev Rom kungariket Italiens huvudstad. Samtidigt beslutades att all kyrklig egendom som inte var direkta gudstjänstlokaler skulle konfiskeras.  Beslutet, som tog flera decennier att förverkliga, kom emellertid att få konsekvenser även för det religiösa livet.

De religiösa brödraskapens egendom konfiskeras

Den 17 juni 1890 beslutades att alla fastigheter som under århundraden donerats till religiösa brödraskap i Rom, undantaget rena gudstjänstlokaler, med omedelbar verkan skulle exproprieras. Därmed försvann fundamentet för huvuddelen av de månghundraåriga själamässoinstiftelserna, som därmed upplöstes.

Bland många anhöriga och präster var förtvivlan stor över att många själar nu lämnades utan det stöd i form av böner och mässor, de hade hoppats på genom sina donationer.

Ett brödraskap till stöd för själarna i Skärselden

1893 lät därför den franske prästen Victor Jouёt grunda ett nytt brödraskap, ställt under beskydd av Jesu hjärta, till stöd för själarna i Skärelden; Associazione del Sacro Cuore del Suffraigo delle anime del Purgatorio. Sitt säte hade brödraskapet mellan 1893 och 1896 i ett litet kapell på Via dei Cosmati, intill Castel Sant Angelo och mellan 1896 och 1914 på Lungotevere dei Prati, strax intill den tomt Victor Jouёt  samtidigt  låtit köpa med tanke på en framtida, större kyrka.

Redan 1894 lade biskopen av Marseille, Joseph Jean Louis Robert, grundstenen till den framtida kyrkobyggnaden, själva kyrkobyggandet  fick dock vänta ännu några år.

Sacro Cuore del Suff

Sacro Cuore del Suffraigo. Västfasaden.

Branden
Tre år senare, 1897, inträffade en händelse som för alltid kom att prägla verksamheten i brödraskapet och deras kyrka. Under mässan utbröt en eldsvåda på altarväggen och när den väl var släkt framträdde ett sorgset människoansikte på den förkolnade väggen. Victor Jouёt tolkade bilden som en själ från Skärselden som på detta vis sökte meddela sig och be de efterlevande om böner för att snabbare komma till Paradiset.

Padre Jouёt såg sin teori som så intressant och betydelsefull  för den av den sekulariserade samtiden hårt trängda kyrkan, att han begav sig ut över Europa för att se om liknande händelser inträffat även på andra håll.  Något som i så fall skulle bevisa dels Skäreldens existens, dels att själarna som fanns där kunde ta kontakt med de efterlevande för att uppmana dem till böner och mässor. Till sin glädje fann Padre Jouёt att det i flera församlingar runt om i det katolska Europa fanns fysiska vittnesmål om att själar försökt få kontakt med de efterlevande. Det äldsta belägget var från 1696, några från 1700-talet och det största antalet från 1800-talet.  Den typ av belägg det rör sig om varidentifierade, inbrända handavtryck på klädespersedlar, bönböcker mm . I många fall kunde Padre Jouёt ta med sig beläggen till Rom, i andra fall fick han nöja sig med ett foto. Väl hemma igen lät Padre Jouёt  i kapellets sakristia inrätta Museo Christiano d´oltre tomba (Det kristna museet för livet bortom graven).

Starkt stöd av påvarna Pius X och Benedictus XV

Padre Pietro Benedettis gravmonument, invigt 1932 av kardinal Bonaventura Ceretti.

Padre Pietro Benedettis gravmonument, invigt 1932 av kardinal Bonaventura Ceretti.

1908 påbörjades arbetet med den nya kyrkan. Arbetet anförtroddes åt arkitekten och ingenjören Giuseppe Gualandi.  Kyrkan kom att uppföras i armerad betong – ett vid tiden helt nytt material – och har hämtat inspiration från katedralerna i Milano, Chartres, och Notre Dame i Paris.

År 1912 dog Padre Jouёt och arbetet med förverkligandet av så väl kyrkan som det lilla museet över själarnas kontaktförsök, övertogs av Padre Pietro Benedetti.

En påve med starkt intresse för kyrkobyggandet var Pius X. Under ett möte med Padre Pietro Benedetti 1912  fastslog han vilka nitton helgon han ansåg skulle pryda fasaden. Genom sin encyklika Pascendi (8 september 1907) fick han dessutom grundläggande betydelse för museet, då han fastslog att det inte var förbjudet för katoliker att tro att själar från Skärselden på olika sätt kunde ta kontakt med de efterlevande.

1914 revs det lilla provisoriska kapellet för att lämna plats åt den expanderande kyrkan. Tre år senare kunde kyrkan tas i anspråk för gudstjänstbruk genom en påvlig bulla utfärdad av Benedictus XV den 10 december 1917 och ytterligare fyra år senare, 1921, konsekrerades den av samme Pietro Benedetti, då upphöjd till titulärbiskop av Tiro, som varit ansvarig för kyrkobyggandet sedan Padre Jouёts död år 1912.

Mittskeppet med högaltaret i fonden.

Fokus på själarna i Skärelden

Kyrkorummet är treskeppigt. 39 meter långt och 20 meter brett.  Det är indelat i sex valvbågar med kryssvalv i taket. Till varje valvbåge hör efter långsidorna kapell med verk av samtida italienska konstnärer såsom Alessandro Catani, Giovanni Battista Conti och Giuseppe Borgo. Bland de helgon som tillägnats kapell hör Antonius av Padua, Gregorius den Store och Marguerite Marie Alacoque, den ursprungliga befrämjaren av kulten till Jesu hjärta (den gudomliga kärleken manifesterad i Jesu fysiska hjärta), samt Rosenkransmadonnan, Josef ochärkeängeln Mikael. Samtliga altarmålningar fokuserar på arbete för själarna i Skärselden och spridandet av vördnaden för Jesu hjärta. I ett av kapellen återfinns dessutom Padre Pietro Benedettis gravmonument.

Kyrkans huvudaltare smyckas av en målning av de båda florentinska bröderna Giuseppe och Alessandro Catani som av påven Benedictus XVdefinierades som ett levde kompendium över Kyrkans lära om Skärselden (”il compendio visivo della dottrina Cattolica sul Purgatorio.” I mitten Jesus strålande av den gudomliga kärlekens  ljus och omgiven av änglar. Till höger respektive vänster om honom finns Jungfru Maria och Josef – båda förebedjare för själarna inför Gud. Längst ner syns flera själar varav flera är på väg mot Paradiset. Här finns även bedjande troende och en präst firande själamässa.

Museo delle Anime del Purgatorio.

Museo delle Anime del Purgatorio.

Museo delle Anime del Purgatorio.

Med åren hade många vittnesbörd om de dödas försök att ta kontakt med de efterlevande strömmat in till kyrkan. 1921, samma år som kyrkan invigdes, beslutade därför kyrkoherden, Padre Gilla Vincenzo Gremigro,  dels att underkasta de olika vittnesbörden en minutiös granskning  och att endast de med säkerhet autentiska vittnesbörden skulle ställas ut i ett litet museum intill sakristian, dels att museet skulle byta namn från  Museo Christiano d´oltre tomba till Museo delle Anime del Purgatorio. Därmed underströks vilken typ av kontakt mellan levande och döda det skulle röra sig om.

Del av fasaden

Del av fasaden

Ett kyrkorum präglat av sällsam stillhet och ett fantastiskt ljus

Kyrkorummet präglas av en sällsam stillhet och av ett fantastiskt ljus. Starkt bidragande till detta är det höga gotiska kyrkorummet och alla glasfönstren med sina målningar. På västfasaden finns tre triforiefönster, det mitterta krönt av ett rosettfönster.  På västsidan finns även kyrkans orgel, invigd 1960 och ersättande en orgel man tidigare fått från Birgittasystrarna i Rom.

Långhuset lyses upp av sammanlagt arton triforiefönster, samtliga smyckade med  helgonscener. Koret slutligen, får sitt ljus genom tre monoforiefönster.

Påvebesök och jubileum

1998 besökte Johannes Paulus II kyrkan och i år 2017, firar man kyrkorummets hundraårsjubileum.

Litteratur

Santangini, Domenico. Fioravanti, Arianna., Chiesa del SacroCuore di Gesú in Prati e Piccolo Museo del Purgatorio. Roma 2017

 

Adress och öppettid

Orgeln med det vackra rosettfönstret i bakgrunden

Lungotevere  dei  Prati 12, intill Via Ulpia.  Öppet 7.30-11. 16-19. För att vara på den säkra sidan ring före besök. 00 39 06 68654 73.
För att med tunnelbana (Metro) ta sig till kyrkan åker man Linje A mot Battistini.  Man kan välja att gå av antingen vid Spagna eller vid Lepanto.  Från Spagna går man  Via Condotti, korsar Via del Corso och går därefter Via Tomacelli till Ponte Cavour. När man är på bron ser man kyrkan. Från Lepanto går man Via Alessandro Farnese och Via Lucrezio Cava till Piazza Cavour. Därefter fortsätter man Via Ulpia. Strax intill Tibern ligger kyrkan.  Det finns även flera bussar som går till Piazza Cavour.

Man kan också vandra från Peterskyrkan och längst Tibern. Det är en vandring som öppnar upp för en del maktpolitiska funderingar då man dels passerar Castel Sant´Angelo; än gång Kyrkostatens starkaste fästning, dels det gigantiska Palazzo della Giustizia  (Justitie palatset)  uppfört mellan 1889-1911 med symboliskt syfte att politiskt dominera över Castel Sant´Angelo och därmed över påvedömet.

Fontäner i Rom

Som jag nämnde i min tidigare artikel om Roms torg vill jag nu berätta lite mer om några av Roms över 2000 fontäner. Det stora antalet fontäner i Rom visar på romarnas stora intresse för vatten och som för alla antika folk ansågs vattnet vara en gåva från gudarna. Alltså heligt och det var således en gud som ansvarade för källorna. Romarnas ”vattengud” hette Fons och han fick ett tempel rest 221 f.Kr vid foten av Campidoglio i närheten av nuvarande Vittoriano.

Tack vare akvedukternas byggande fanns det redan på mitten av 1300-talet över 1000 registrerade allmänna fontäner i Rom. Då räknades inte det stora antalet privata, bassänger eller spa-anläggningar med som registrerades på annat sätt.

Varje fontän hade sin egen personliga beskyddare.I början fyllde fontänerna bara ett funktionellt syfte men efter hand smyckades och dekorerades de ut alltmer. Med arkitekter och skulptörer som Giacomo Della Porta, Carlo Maderno och Gian Lorenzo Bernini blev fontänerna rena konstverk med en höjdpunkt under 1700- talet.
För mångas av oss svenskar är nog en fontän i Rom synonymt med Fontana di Trevi. Vattnet till den berömda fontänen kommer från den antika källan Acqua Vergine och redan från 1410 finns det dokument om en fontän på platsen. 1640 byggdes en ny av arkitekten Gian Lorenzo Bernini samma man som anlade Petersplatsen och fontänen på Piazza di Spagna förresten. Men det var under 1700-talet som fontänens nuvarande utseende skapades av Nicola Salvi och hans efterföljare Giuseppe Pannini.

Mynten som samlas upp här av kommunen ges till Caritas och används till välgörenhet. Hittills har det påträffats mynt från 58 olika länder.

Fontana Barcaccia på Spanska torget vid foten av trappan upp till Trinità dei Monte är det första verket som helt skapades som ett konstverk. Den frångick alltså de klassiska formerna som tidigare existerade. Arkitekten var den precis tidigare nämnda Gian Lorenzo Bernini och hans far.

Fontänen har form av en båt som strandat till minne av en översvämning av Tibern. Den största anledningen till fontänens utformandet var det låga vattentrycket. Det var helt enkelt inte möjligt att göra en fontän med högre vattenpelare.

piazza navona

Fontana dei Quattro Fiumi (bilden) på Piazza Navona restes 1651 av samma Bernini på uppdrag av på Innocentius IX. Den utgör basen av en romersk obelisk och representerar de fyra kontinenterna som var kända på den tiden. Kontinenternas största floder Donau, Nilen, Ganges och Rio personifierades med gigantiska statyer.

Fontana del Nettuno och Fontana del Moro skapades 1574 av Giacomo della Porta för ytterkanterna av samma torg. De båda fontänerna var från början identiska. Men ganska fort dekorerades den ena med fyra tritoner och andra figurer.1651 lades det till en bassäng denna gång av Bernini. Ännu senare lades ytterligare till en figur i mitten som kallades “il Moro”. Även till den andra fontänen lades det till en större bassäng men det var först 1873 som gruppen “Nettuno” skapades omgiven av hästar och najader.

Fontana di piazza della Rotonda är ännu ett verk skapat av Giacomo Della Porta. Obelisken i mitten donerades av påve Clemens XII.

La Fontana della Terrina gjord av, ja nu vid det här laget kan ni nog nästan gissa vem som gjorde den. Just det Giacomo Della Porta och ursprungligen stod den i mitten av piazza Campo de’ Fiori men flyttades så småningom för att ge plats åt momentet på Giordano Bruno. Numera har den sin plats framför Chiesa Nuova.
Fontana del Tritone på Piazza Barberini är ett av Berninis mästerverk.

Att många av fontänerna från början realiserades för praktiskt bruk till skillnad från de stora monumenten fråntar dem inte dess artistiska värden. Så här kommer några fontäner med ett lite annorlunda utseende.

Fontana del Babuino realiserades 1576 genom att återvinna material från andra antika romerska statyer. Den är en av Roms sex ”talande statyer” och fulheten är en del av charmen. Den har blivit nedmonterad och omplacerad vid sidan av kyrkan Sant’Atanasio dei Greci fortfarande i via del Babuino.

Fontana degli Artisti på Campo Marzio består av stativ, en korg med penslar, färger och passare som omger två maskaroner. De sk makaronerna var stiliserade grinande ansikten som ursprungligen användes för att skrämma bort onda andar. Fontänen ger verkligen karaktär åt den kända konstnärsgatan.

Fontana della Botte i Trastevere från vilken vattnet kommer ut från en tunna som sitter i muren symboliserar det flödande vinet från det stora antalet värdshus i kvarteret.

Fontane della Galleria nazionale d’arte moderna som tillsammans med det intilliggande palatset ritad av arkitekten Cesare Bazzani är ett par av tvillingfontäner placerade på var sin sida av en trappa. Vardera har en cirkelformad bassäng och på sidorna ser man åtta sköldpaddor samt dekorerade blommotiv.

Fontana del porto di Ripetta var från början ett badkar med dricksvatten för djur och den får sitt vatten från ”Acqua Felice” en annan av Roms akvedukter. Några år senare lades det till en lykta som skulle fungera som fyr nattetid.
På tal om djur tycker jag att det kunde vara kul att berätta att det i Rom finns flera källor med djurnamn.

Förutom oxe som egentligen syftar på ett efternamn finns också binas, sköldpaddornas, grodornas grisens, björnens, lejonets samt den idag försvunna vargens fontän.

Och så en fontän för hundar som jag nämt in en tidigare artikel. Det rör sig troligtvis om den minsta fontänen i Rom. Den ligger i marknivå och gjort i travertin. Den har inskriptionen ABC som står för Charlie bar hotell Ambasciatori vars ägare 1940 kom på iden att låta göra en fontän för sina egna två hundar och som följd även för alla andra hundar som passerar.

Avslutningsvis vill jag åter nämna drickfontänerna ”de stora näsorna” som finns utplacerade i hela Rom. De är ca 2500 stycken och många fungerar fortfarande och ger dricksvatten framförallt till törstiga turister.

Torg i Rom

Roms alla torg är utan tvivel med i skapande av den ”eviga stadens” speciella atmosfär. Här kommer en kort presentation av några av de viktigaste.

Petersplatsen

Petersplatsen i Vatikanen

Piazza di San Pietro

Petersplatsen är utan tvivel en av de mest kända torgen i hela världen och besöks dagligen av tusentals besökare. Den ligger i hjärtat av Rom och utgör en del av Vatikanstaten. Den är trots det något missvisande namnet byggd till ära för aposteln och martyren Petrus som blev den första påven.

Det är Bernini som ligger bakom stora delar av det enorma byggandet som avslutades 1667. Den ovala platsen framför kyrkan innehåller bland annat en obelisk och två fontäner men mer om Roms fontäner kommer i en annan artikel så fortsättning följer om ni är intresserade.’
Spanska torget ligger mycket riktigt vid foten av spanska trappan upp till Trinità dei Monti. Torget och så även trappan tog sitt namn efter den spanska ambassaden som under en period var belägen här. På mitten av torget finns Fontana della Barcaccia av Pietro och Gian Lorenzo Bernini som ett minne av översvämningen 1598.

Läs mer om Petersplatsen & Peterskyrkan på Res till Rom. 

Piazza Navona

Piazza Navona är ett annat av de mest karaktäristiska och kända torgen. Det var här som kejsare Domiziano lät bygga en stadium för grekiska atleter som tillsammans med hästtävlingar anordnades för att hylla guden Jupiter. Det är därför som torget har sin avlånga form och de omgivande byggnaderna är byggda på resterna av åskådarplatserna. Det finns tre fontäner och nämnvärd är också kyrkan Sant’Agnese av Francesco Borromini som är en av de största romerska barockverken.

Campo de’ Fiori

Campo de' Fiori

Campo de’ Fiori

Campo de’ Fiori är det enda torget i Rom som saknar kyrka och har ända sedan 1869 varit en pittoresk marknadsplats. Tidigare anordnades här både hästkapplöpningar och officiella avrättningar. Bronsstatyn i mitten är på Giordano Bruno, en domenikanermunk som brändes levande den 17 februari 1600 precis på den platsen där monumentet står.På kvällarna är det här en populär plats med många barer och restauranger.

Piazza della Rotonda

Piazza della Rotonda är platsen framför Pantheon och mitten finns här en fontän från renässansen med en obelisk på Radames II. Något som ni kanske inte visste är att platsen trots upprepade förbud ända fram till 1847 användes som marknadsplats för fisk.

Piazza del Popolo

Piazza del Popolo

Besökare som kom från norr anlände och anländer fortfarande hit genom den stora porten Porta Flaminia.Torget kan ha fått sitt namn från kyrkan Santa Maria del Popolo. Kyrkan är väl värt ett besök eftersom den är rik på konstverk däribland två mästerverk av Caravaggio. Här finns också flera fontäner och i mitten av torget reser sig en av de största obeliskerna i Rom.

Från torget utgår tre vägar mot centrum. Via del Babuino som leder till Piazza di Spagna, Via di Ripetta till Piazza Navona och Pantheon samt Via del Corso som med sina många affärer är en av Roms huvudgator.

Piazza del Campidoglio

Piazza del Campidoglio ligger på kullen med samma namn. Under sommaren ges här ofta gratiskonserter. Arkitekten var Michaelangelo och här finns en kopia av en statyn med Marco Aurelio. Originalet är den enda bronsstatyn med häst och ryttare som är bevarad sedan romartiden och den kan idag beundras på Musei Capitolini.Piazza Farnese

Ni som är intresserade av opera kanske vet att det här som andra akten av Tosca utspelar sig. I verkligheten är det Franska ambassaden som håller till i det stora palatset.

Här finns också kyrkan Sankta Birgitta på den platsen där det svenska helgonet dog 1373. På sidorna av torget finns två fontäner som ursprungligen var placerade i Caraccalla.

Largo di Torre Argentina

Det var här vid foten av statyn Pompeo som Julius Cesar mördades den15 mars 44 f.Kr. Här ligger Teatro Argentina som är en Rom viktigaste teatrar och det var här som Rossinis Barberaren av Sevilla hade sin misslyckade premiär.Enkla tips inför din Romresa

Här kommer lite tips som kan vara bra att veta när man åker till Rom.

ITALIENSKA

Har du läst lite italienska i skolan eller på fritiden. Använd det du kan! Italienare i allmänhet uppskattar att du försöker kommunicera på deras språk. Och bry dig inte så mycket om grammatiken utan fokusera på vad du vill säga om inte orden räcker fungerar gester alldeles utmärkt. Vid tillfälle kan du lägga märke till hur fascinerande det är att se hur en italienare gestikulerar medan han/hon pratar i mobilen.

Läs vår guide i italienska här.

BARER

När det gäller barer har italienare en något annorlunda syn på kaffedrickande än vi. Det är inte ovanligt att man besöker baren flera gånger om dag för att få sitt kaffe som intas stående tillsammans några väl valda ord till andra stamgäster och det kan gå fort att bli stamgäst. I våras smet jag in på en liten troligtvis familjeägd bar i centrala Rom och beställde mitt kaffe. Redan nästföljande dag fick jag frågan om jag ville ha mitt ”vanliga”. Skön känsla att bli igenkänd så där tycker iallafall jag.

Tänk på att det kan kosta extra och mycket extra att sitta ner och dricka sitt kaffe. Det gäller framförallt bord som är placerade ute och man får så att säga betala för utsikten.

Ibland betalar man sitt kaffe innan man beställer ibland är det tvärtom. Känner du dig osäker se dig om kring och se hur andra gör. Ligger det några rivna kvitton på bardisken är det ett tecken på att man betalar först eller ser man en en skylt där det stå typ ”si prega di munirsi di scontrino alla cassa” är det betalning först som gäller.

BUSSAR

Biljett till bussar köps hos kiosker, tobakshandlare samt i många barer. Den kan ofta också ofta köpas på bussen av chauffören men till ett högre pris. Det viktigaste är att man gör den giltig genom att stämpla den i automat som finns på bussen annars riskerar man dryga böter. Det är inte ofta det händer men då och då dyker de upp. Kontrollanterna alltså.

Läs mer om Roms bussar här.

GÅ GRATIS PÅ MUSEUM

Den första söndagen i varje månad är det gratis att gå på många musèer i Rom.

Hur stor får kabinväskan vara? – Stor skillnad mellan bolagen

Att ta med sig all sin packning i en kabinväska har flera fördelar. Framförallt kan man ta sig vidare på sin resa utan att vänta in bagage vid bagagebandet när man landat. Men kontrollera alltid vilka regler som flygbolaget har gällande dessa väskor innan du åker. Det skiljer en hel del. Som ett exempel får en passagerare hos American Airlines ta med sig ”obegränsad” vikt i sin kabinväska medan passagerare som flyger med Wow Air får nöja sig med 5kg. Nedan finns en sammanställning på ett stort antal flygbolag och vilka krav de har gällande kabinväskor. Tabellen är lånad med tillstånd från Kabinväska.net.

Handbagage mått- och viktguide av Expedia

Lite paradoxalt är det flygbolaget Wow Air (och några till) som erbjuder de största måtten på väskan. De accepterar 56*46*25cm (63Liter) samtidigt som väskan maximalt får väga 5kg. Ett annat bolag som accepterar samma mått är EasyJet som däremot har ”obegränsad vikt”. De är det enda bolag som har denna kombination vilket bör gör att de är ”bäst” gällande vikt/storlek.
På sista plats kommer utan tvekan Wizz Air. Visserligen får väskan väga 10kg, vilket är bättre än hos många andra bolag, men gällande storlek spelar de i en helt egen division. Med måtten 42*32*25cm har de ett krav som gör att de flesta kabinväskor på den svenska marknaden inte skulle accepteras.

Som ett exempel kan kabinväskan Titan Xenon nämnas som för något år sedan fick ”Bäst i Test”. Den har måtten 55*38*20cm. När väskorna har testats har man tittat på ett flertal olika faktorer men inte vägt in att vissa bolag inte godkänner dessa mått. Av samtliga flygbolag i tabellen ovan är det faktiskt fyra som inte accepterar dessa mått. Detta bland annat American Airlines (56*35*23) även om dessa mått enbart gäller vid specifika situationer.

De flesta kabinväskor som säljs i Sverige passar kraven hos de allra flesta flygbolagen. Men ska man åka med något mindre bolag bör man definitivt kontrollera kraven. Kom även ihåg att det i vissa fall är accepterat att ta med större eller tyngre kabinväska – mot en avgift.

Rom när det regnar

Det är kanske inte alltid man har sån tur med vädret som man hade hoppats på. Vad gör man då? Jag menar vad gör man när det regnar i Rom?

Du behöver iallafall inte vara rädd för att bli utan paraply eller regnkappa. För så fort det börjar det regna dyker de upp från ingenstans och vill sälja paraplyer i diverse former och färger. Kvaliteten är kanske inte den bästa men vad gör det när det förhoppningsvis bara rör som om en övergående regnskur.

Även när då eller när man vill söka skydd mot den brännande solen har Rom mycket att erbjuda särskilt om det infaller på en helg då flera av Roms välbevarade sevärdheter öppnas för allmänheten.

Ett förträffligt sätt att fördriva tiden är att besöka en stadens många kyrkor eller musèer. Men när man har tröttnat på de vanliga sevärdheter och vill upptäcka något annorlunda. Vad gör man då?

Ett annorlunda sätt är att passa att besöka Rom under jorden. Det är ett Rom som inte alla känner till inte ens romarna själva. Långt från stadens ”sorl” utgör de en äkta gömd skatt som kan vara spännande att besöka.Här är några tips för att hjälpa er att utforska ”de gömda” delar av Rom.AGLI IPOGEI DEL COLOSSEO (Colosseums underjord)

Besök de inre delarna av det mest berömda och besökta antika monumentet i världen!!!

Berättelserna om gladiatorerna blir så mycket starkare när man lyssnar på dem på plats som är bevarade sedan slutet av från 400-talet e.Kr. Där gjordes de sista förberedelserna innan gladiatorerna och de vilda djuren klev in på arenan.

DOMUS AUREA (Gyllene huset)

Var ett storslaget palats uppfört av den kejsar Nero kort tid efter Roms brand år 64 e.Kr. Nerones palats var ett enorm komplex som innefattade vinodlingar, skogar och även en konstgjord sjö. Efter hans död försökte hans efterföljare att dölja och begrava varje spår av palatset. De lyxiga salarna berövades sina skulpturer, sina utsmyckningar och fylldes igen av jord. Ovanpå konstruerade man Titos och Traianos Spa-anläggningar och i dalen nedanför byggde man Colosseum.

Idag är Nerones bostad öppet varje helg men måste bokas i förväg eftersom antalet besökare är begränsat. Ett besök där är varar i 75 minuter och är verkligen något utöver det vanliga.DOMUS ROMANE DI PALAZZO VALENTINI (Palatset Vallentinis romerska domus)

Nu låter den moderna tekniken oss tillsammans med en guide att åter att beundra murar, salonger och inredningar från kejsartiden. De sk “Domus” tillhörde mäktiga familjer, kanske senator och med hjälp av en virtuell konstruktion, ljusspel, ljudeffekter och projeceringar får man se hur deras vackra mosaikgolv och utsmyckade väggar återföds.

I CATACOMBI DI SAN CALLISTO (Callistos katakomber) är de äldsta och bäst bevarade i Via Appia. De konstruerades mot mitten av 100-talet och är en av de största och viktigaste i Rom. Här ett ligger10 tal martyrer,16 sk överpräster och många tusentals kristna begravda.

Om man går genom korridorerna som fulla av nischer når man till fem små rum som är särskilt kända för sina affresker. Det är egentligen familjegravar som har daterats ända tillbaka till början av 200-talet.

IL VITTORIANO NASCOSTO (Det gömda Vittoriano)

För den som är intresserad är det varje lördag och söndag är det möjligt att gratis besöka Vittorianos underjord. Dessa miljöer är från den trajanskaepoken och det hittades 1888 efter att man lagt den första stenen inför byggandet av monumentet till kungen av Italien. Under andra världskriget användes det som tillflykt under bombarderingen.

Den användes även som tillflykt under bombarderingen under andra världskriget MITREO SAN CLEMENTE

Något annat som kan vara spännande upptäcka är att besöka ett Mithreum dvs ett kultrum för Mithrasdyrkare. Ett välbevarat sådant finns att under kyrkan San Clemente.

Broar i Rom

Det sägs ju att alla vägar bär till Rom. Om så är fallet kommer de att på något sätt och i något sammanhang att korsa floden Tibern.

Det antika Rom föddes och växte huvudsakligen på Tiberns vänstra sida där Campidoglio (Capitolium)och de andra av Roms berömda kullarna ligger. Staden blev dock snart tvungna att relatera till det som hände på det som de kallade ”andra sidan av floden”.

Det symboliska värdet lever dock forfarande kvar i dagligt tal och Trastevere är ett bra exempel. För i dag är Trastevere utan tvivel en del av själen i romarnas identitet men under en lång period var den huvudsakligen bebodd av utlänningar. Vatikanen som har och haft så stort inflytande på stadens historien benämns fortfarande som ”bortanför Tibern”.

De första broarna byggdes i trä som ett försvar för att lätt kunna förstöras vid anfall så att fienden inte skulle kunna använda dem. Det var först långt senare när romarna kände sig förhållandevis trygga som de lät bygga broar i sten.

Som det är enkelt att förstå har stilen på varit mycket olika genom tiderna beroende på ingenjörer och tekniska möjligheter. Det är idag fortfarande mycket lätt att se de stora skillnaderna i arkitektur.

Den äldsta bron ligger söder om Isola Tiberina och den härstammar troligtvis från mitten av 200 talet f Kr. Man kan fortfarande se resterna från denna bron som idag kallas PONTE ROTTO (den trasiga bron). Den förstördes till stora delar vid en översvämning1598 men en båge och en pelare står forfarande kvar.Utsmyckningen med drakar i relief härstammar från påven Gregorius XIII:s restaurering precis innan översvämningen.

I närheten finner man PONTE FABRICIO den äldsta romerska bron i Rom som fortfarande är i bruk. Den uppfördes år 62 f.Kr och den sammanbinder Isola Tiberina från vänstra stranden. På bron finns en inskriptionen som upprepas på fyra ställen till ett minne av mannen som lät uppföra den.

En annan bro som symmetrisk binder ihop Isola Tiberina med intilliggande strand är PONTE CESTIO. Den är ett tydligt bevis på integrationen av Trastevere med resten av staden. Under en tid gick den under namnet Ferratbron på grund av alla kedjor som höll kvarnarna på plats vid floden. Idag finns bara ursprungsbågen i mitten kvar. De yttre är tillbyggda senare eftersom marken förändrades och den fick monteras ner. Den byggdes upp igen i slutet på 1800-talet med material från orginalbron.

PONTE GARIBALDI är en annan bro vid Isola Tiburtina. Vid brons fäste finns en minnesplatta åt Giorgiana Masi, en ung italienska som sköts ihjäl i samband med en kvinnodemonstration 1977.
Mot stadens centrum finnar man PONTE SISTO som fick sitt namn av påven Sixtus IV som levde under andra delen av 1400-talet. Den bygges på resterna av en äldre romersk bro till Isola Tiberina mellan piazza Trilussa och via dei Pettinari.

Giuseppe Mazzini, en av politikerna bakom Italiens enande fick bron PONTE MAZZINI uppkallade efter sig. Den är dekorerad med lyktstolpar i brons och invigdes 1908.

PONTE SAVOIA har tre murade bågar i vit marmor och två pelare och påminner något om ett skepp.Den byggdes under 1924 på bara 34 månader men arbetet stötte på många svårigheter och det blev många avbrott i arbetet.

1886 konstruerades PONTE VITTTORIO EMMANUELE men det dröjde hela 25 år innan den invigdes med anledning av 50 års firande av Italiens enande.

PONTE S’ANGELO

Kejsaren Adriano ville förbinda sitt mausoleum och övriga staden och PONTE S’ANGELO byggdes. Under medeltiden användes den av pilgrimer för att nå Peterskyrkan. 1450 gav bron vika på grund och många människor dog. Påve Clemens IX lät Bernini i mitten på 1600-talet skapa några av de dekorativa statyer som vi än idag kan beskåda och njuta av.

PONTE UMBERTO är dedicerad till kungen av Italien Umberto I som invigde bron 1895. Den har tre bågar och 105 meter lång. Den är byggd med materialet travertin som är en typ av kalksten och var under en lång tid ett mycket vanligt byggmaterial som användes både till Colloseum och Peterskyrkan.

På grund av den stora ökningen av byggnader startade man 1896 startade byggandet av PONTE CAVOUR som fick namnet av en av frontfiguerarna vid Italiens enande och den ersatte den tidigare provisoriska bron som fanns på platsen sedan ett 20-tal år. Den har 5 bågar och är 110 meter lång och 20 meter bred och i byggd i tegel klädd med travertin.

PONTE RISORGIMENTO byggdes för världsutställningen i konst i början på 1900- talet och den sammanbinder viale Mazzini och piazzale delle Belle Arti. Byggd i cement och det med två skyltar där med text om materialet i bron.
2012 invigdes en ny bro eller rättare sagt en viadukt som fick sitt namn efter Settimia Spizzichino. Den enda kvinna som överlevde förintelsen av Roms ghetto 16 oktober 1943. PONTE SETTIMIA SPIZZICHINO är även känd som Cavalcavia Ostiense.Designen av bron liknar avlägset strukturen av DNA och skapades med hjälp av teknik i grafik och software i 3D till en kostnad av 154 miljoner kronor.

FÄRJBÅTARNA skötte under lång tid trafiken mellan Tiberns stränder. Det handlade om färjor som drogs med en tamp mellan stränderna vilket gjorde övergången säker och trygg även när strömmen var strid. De var i bruk fram till Rom blev huvudstad efter enandet av Italien 1870.

Det romantiska Rom

Det är lätt att förälska sig i Rom och det lätt att förälska sig i Rom. För Rom i sig är en romantisk plats! Här är de mest romantiska platserna att besöka i gott sällskap eller i hopp att hitta ett sådant! En del givna men för den skull inte mindre fascinerande att upptäcka!

Oförglömliga platser med ett romantiskt skimmer. Platser med vackra solnedgångar mellan tusenåriga ruiner. Platser där man känner historiens vingslag.

Det finns många romantiska platser i Rom. Den kanske vackraste och mest älskade av romarna är PINCIO terassen som erbjuder en enastående utsikt. Härifrån sträcker sig även den första allmänna parken ut med romantiska promenadmöjligheter bland grönskande träd, statyer och fontäner. Den anlades i början på 1800 på begäran av Napoleon.

En annan utsiktsplats värd namnet är GIANICOLO. Härifrån ser man verkligen hela Rom. Vilket bara det kanske gör den till den mest romantiska. Gianicolo som blev både en allmän park och ett minnesmärke efter Italiens enande.Bakom CAMPIDOGLIO (Capitolium) som ligger på den minsta av Roms kullar går det en väg som leder upp mot stadens Muncipio. Bilarna passerar den vägen och den är kanske inte så lätt att hitta.Det är ändå värd besväret att försöka om inte annat för de magiska solnedgångarna som man kan betrakta därifrån.

SAVELLO PARKEN eller apelsinparken är känd från filmen ”Den stora skönheten”. Även härifrån har man en fantastisk utsikt över Rom. Glöm för allt i världen inte att titta PETERSKYRKAN och dess enastående kupol.genom nyckelhålet som man finns i porten hos Cavalieri di Malta (Maltaorden) som ligger där.

BASILICA DI MASSENZIO (Maxentiusbasilikan) är den största antika basilikan på Forum Romanum och på natten när den är upplyst är den fantastisk!!!

Missa ändå inte de mest kända platserna som TRINITÀ DEL MONTE med SPANSKA TRAPPAN, Det mest klassiska motivet på vykort från Rom om man bortser från COLLOSEUM. För även om de kanske känns banala och uttjatade förändras platserna ständigt beroende på väder och vind och människorna som passerar förbi. Här kan man slå sig ner och reflektera över alla miljoner människor som besökt platsen tidigare generationer kända eller inte.

Det har nu gått många år sedan Anita Ekberg badade i FONTANA DI TREVI i filmen ”La dolce vita” (Det ljuva livet) mot Marcello Mastroianni men trots det behåller den sin fascination.

Det är nog ändå få som vet att det till höger ligger en liten bassäng som kallas för ”De förälskades fontän”.Det sägs att de par som dricker ur den förblir förälskade och trogna för alltid.

Att promenera längs LUNGO TEVERE är nästan obligatoriskt och den mest romantiska platsen är i närheten av Isola Tiburtina. Hit har förälskade par begett sig sedan 2004 då filmen ”Tre metri sopra il cielo” (Tre meter över himlen) hade premiär. Paren skriver sina initialer och ofta ett datum på ett hänglås som sedan låses fast på bron och man kastar nyckeln i Tibern som huvudpersonerna i gör. Det är tänkt som en symbol för den eviga kärleken och paren sägs vara förenade för alltid.

Handlingen spred sig som en löpeld över hela Italien och vidare till Spanien, till Frankrike och ända till broarna i Brooklyn. Numera har hänglåsen tagits bort på grund av sin enorma tyngd men det fylls ständigt på med ny både där och på andra broar.

Varför inte passa på att strosa runt i den lummiga grönska som någon av stadens många parker erbjuder. VILLA BORGHESE och VILLA ADA är två säkra kort.

Även VIA APPIA parken är värd att rekommendera.Här kan man promenera bland romerska akvedukter och ängar.

Avslutningsvis kanske det är kul att också veta att traditionen att bära sin nygifta hustru över tröskeln härstammar från Rom och Romarriket.

Sveriges bästa böcker om Rom – Vi tipsar om 5 favoriter!

Vi rekommenderar såklart att man ska läsa om Rom på restillrom.se, men ibland är vi faktiskt så pass osjälviska att vi tipsar om andra sidor och källor till information. Dagens nyhetsbrev handlar om Rom-böcker. Vi har valt ut fem favoriter som vi gillar och vill tipsa om dem till er läsare. Ni kan läsa mer om böckerna via varje boks länk. Har du någon favorit? Tipsa gärna oss i kommentarerna eller på Facebook!


Rom: En stads historia”Rom: En stads historia” av Eskil Fagerström

Eskil Fagerström är en av de mest framstående Rom-experter som vi har i Sverige. Här har vi en helt ny bok som släpptes bara för tre veckor sedan. Rom: En stads historia är enligt mig den bästa boken som finns om Rom. Boken ger en ovanligt tydlig och lättbegriplig presentation av en väldigt komplex stads historia. Köps inbunden hos Bokus för 209:-

 

 

 

 

 

 


”Mitt Rom” av Eskil Fagerström

Mitt Rom av Eskil FagerströmEskil Fagerström har med två böcker på den här listan. Men det är inte så konstigt, för han är väldigt läsvärd. Hans bok ”Mitt Rom” är en riktigt härlig skildring av en stad man inte ser i turistguiderna. Just nu kan du köpa den för 159:- Hos Bokus.

 

 

 

 

 

 

 


Med familjen i Rom”Med familjen i Rom”

Även om den faller under den någorlunda tråkiga kategorien ”massproducerade reseguider” så är det här faktiskt en av de bättre guiderna. Här får du tips på hur du roar hela familjen under besöket i Rom. Du köper den för 185:- hos Bokus just nu.

Vi har ju skrivit en artikel om vad du kan göra i Rom med barnen som du kan läsa här ifall du inte vill köpa boken hos Bokus.

 

 

 

 


Rom: Människorna, maten, livet”Rom: Maten, människorna, livet” av Kristina Kappelin

Kristina Kappelin känner ni säkerligen igen från diverse Tv-produktioner och inslag. ”Rom: Maten, människorna, livet” är en skildring av Kristinas hemstad. Vi får följa en författare som faktiskt bor i staden hon skriver om. Jag tycker att det här är en av de bättre böckerna om Rom. Den känns personlig och genuin. Du köper den hos Bokus för 206:-

 

 

 

 


Döden i Rom”Döden i Rom” av Maud Webster

”Döden i Rom: En annorlunda historisk guide till den eviga staden” lever upp till vad den lovar redan i bokens titel. Den fokuserar på det mörka ämnet döden. Men trots detta så är den inte så tung. Vi får följa med till Roms dödsmonument och på en resa genom all död som trots allt skett genom historien. Du köper boken för 219:- hos Bokus