Cappella Carafa i kyrkan Santa Maria sopra Minerva

Kari Lawe

Mitt i Roms historiska centrum, strax intill Pantheon, ligger kyrkan Santa Maria sopra Minerva, Roms enda gotiskt inspirerade kyrka och en av de verkliga juvelerna bland Roms sevärdheter, tack vare sina många monument och rikt smyckade gravkapell.
Som det främsta bland dessa kapell räknas kardinalen Oliviero Carafas kapell, redan i sin samtid prisad av Paolo Cortesi  i hans De Cardinalatu (1510) som  ett föredömligt kardinalkapell, tack vare sitt intressanta och komplicerade ikonografiska program. Det är detta ikonografiska bildprogram som skall bli föremål för den här artikeln, men först  en kort översikt över kyrkans historia och över kardinal Carafas biografi.

Santa Maria sopra Minerva–Insula sapientiae

Under antiken låg tre tempel på platsen för den nuvarande kyrkan med tillhörande byggnader; Minervium, uppfört till ära för gudinnan Minerva, Iseum, dedicerat till gudinnan Isis och Serapeum, dedicerat till Serapis.

Detta omfattande byggnadskomplex förstördes under 400-talet genom brand, men ruinerna fanns kvar tills påven Zacharias (741-752)  kristnade platsen och därefter skänkte den till Basiliusnunnor från Konstantinopel vilka över resterna av Minervium lät uppföra en mindre kyrkobyggnad dedicerad till Jungfru Maria med tillnamnet Minervum.

Femhundra år senare, 1255, lät påven Alexander IV uppföra en byggnad för omvända prostituerade på platsen. Tio år senare flyttades dessa kvinnor till San Pancrazio och byggnaden överläts på dominikanorden som där kom att etablera både ett konvent och ett studium generale (högre utbildningsanstalt). I slutet av 1500-talet lät den spanske dominikanen Juan Solano O. P omorganisera utbildningen till ett kollegium i tidens anda samt dedicera utbildningsanstalten till dominikanernas store medeltida teolog, Thomas av Aquino; Collegium Divi Thomae.

Takvalvet med de fyra sibyllorna – den antika världens profeter och valvbågarna med sina rikt ornamenterade ribbor, smyckade med kardinal Carafas och Lorenzo de´Medicis emblem: Den öppna boken och diamantringen.

Med förebild hos den florentinska kyrkan Santa Maria Novella hade dominikanerna redan 1280 påbörjat uppförandet av den nuvarande kyrkan Santa Maria sopra Minerva, färdigställd först 1453 då de gotiska takvalven slogs på uppdrag av kardinal Juan de Torquemada och fasaden uppfördes på uppdrag av greve Francesco Orsini. Takvalvens kraftfulla bemålning i ultramarin och guld är emellertid inte ursprunglig, utan härrör från en restaurering i mitten av 1800-talet, genomförd med syfte att återskapa kyrkans gotiska karaktär vilken delvis gått förlorad under århundradena.  Därmed skapades ett för romerska förhållanden unikt kyrkorum, präglat av nygotiken.

Dominikanernas omfattande anläggning blev i sin samtid känd som insula sapientiae – visdomens ö. Anläggningens betydelse framgår inte minst av att den under två tillfällen under 1400-talet var säte för påvliga konklaver; 1431 då påven Eugenius IV valdes och 1447 då påven Nicolaus V valdes.   Dessutom blev kyrkan mycket populär som gravkyrka inom den romerska eliten.

Bland alla dem som kom att få sitt vilorum i kyrkan kan nämnas påvarna Leo X, Clemens VII, Paulus IV, Urban VII, och Benedictus XIII, konstnärer såsom Fra Angelico och Andrea Bregno, helgon såsom Catarina av Siena och samtida ”kändisar” såsom Lucrezia d´Alagno, Alfonso V:s   av Neapel stora kärlek som efter kungens död bosatte sig i varit bosatt i Rom, samt Pietro Bembo, kardinal och en av sin samtids största humanister.

Genom påvligt dekret utfärdat 14 september 1628 beslutades att dominikanernas konvent skulle bli säte för den romerska statsinkvisitionen (Sacra Congregazione della romana e universale inquisizione) med tillhörande Indexkongregation (Congregazione dell´Indice), den myndighet som granskade så att nyutgivna böcker stämde överens med katolsk tros och sedelära. Under den franska ockupationen av Rom mellan 1797 och 1814 fick Collegium Divi Thomae kämpa för sin överlevnad och var till och med stängt mellan 1810 och 1814.  Efter Napoleons fall 1815 fick dominikanerna åter kontroll över sitt kollegium, men efter Kyrkostatens fall 1870 fick de lämna både utbildningsanstalten och kyrkan.  Medan de med tiden fick tillbaka kyrkan kom det gigantiska konventkomplexet med tillhörande utbildningsanstalt och det omfattande bibliotek som byggts upp av indexkongregationen och som från början av 1700-talet tillhört det av kardinal Casanate grundade  biblioteket, förstatligades. 1932 fick dominikanerna som kompensation konventet dedicerat till Santi Domenico e Sisto där de 1963 upprättade Angelicum, dominikanernas nuvarande universitet i Rom.

Kardinal Oliviero Carafa

Oliviero Carafa föddes i Neapel 1430 som tredje son till Francesco Carafa, herre till Torre del Greco, Portici Resinao och Maria Origlia, på långt håll släkt till den dominikanske teologen Thomas ab Aquino (1225-1274), en omständighet som skulle komma att få betydelse både för Olivieros karriär och för utsmyckningen av hans kapell i Santa Maria sopra Minerva.

Familjen Carafa räknades som en av kungariket Neapels absolut främsta släkter och flera medlemmar hörde till de aragoniska kungarnas allra trognaste anhängare. Som exempel kan nämnas Olivieros farbror, Diomede Carafa, diplomat och militär ledare i tjänst hos kungarna Alfonso V och Ferrante.

Redan som barn bestämdes Oliviero för en kyrklig karriär och kom att studera så väl teologi som juridik vidlärosätena i Neapel, Ferrara och Perugia.

Vid 28 års ålder, 1458, utnämndes han genom kung Ferrantes förmedling till ärkebiskop av Neapel och nio år senare, 1467, likaledes genom förmedling av kung Ferrante, till kardinal.

I Rom kom Oliviero Carafa att etablera sig som en av de mest lysande bland kardinalerna.  Han hade två residens; Palazzo Orsini på Monte Giordano invid Piazza Navona och en villa på Quirinalen, Villa Napoli, där han byggde upp en omfattande samling av antik skulptur och av sällsynta växter, samt ett i samtiden berömt bibliotek. Till sitt hov knöt Oliviero Carafa dessutom ett stort antal lärde.

Vid sidan av sina lärda meriter var Oliviero Carafa även en mycket framstående militär. 1472 utnämndes han av Sixtus IV till amiral för den påvliga flottan. Under det följande året tog han en rad segrar över de Osmanska turkarna och återvände 1473 till Rom i triumf. Samma år tillhörde han de kardinaler som organiserade ett storslaget mottagande för kung Ferrantes dotter Eleonora då hon passerade Rom på sin väg mot sitt bröllop med Ercole d´Este, hertig av Ferrara.  Tre år senare, 1476, krönte han i Neapel kung Ferrantes dotter Beatrice tilldrottning av Ungern.  Två år senare, 1478, utnämndes han till beskyddare för dominikanorden.

Under 1480-talet ökade Oliviero Carafas betydelse vid påvehovet, samtidigt som han fortsatte att vara kung Ferrantes officiella representant hos påven. Läget blev diplomatiskt mycket ansträngt beroende på kriget mellan Ferrante och Sixtus IV. I konklaven 1484 var han ändå Ferrantes kandidat.  Under de följande åren hårdnade läget mellan Ferrante och Oliviero Carafa beroende på de fortsatta krigen mellan den nye påven, Innocentius VIII och Ferrante.  I nästa konklav, då han räknades som de kardinaler som var mest papabile – hade störst möjlighet till att väljas – kom han därför att stödja Ferrantes motståndare, hertigen av Milano.   Vald till påve blev slutligen den spanske kardinalen Rodrigo Borgia som tog namnet Alexander VI.  Alexander VI kom alltid att hysa den största aktning för Carafa som rådgivare och diplomat, under konklaven 1492 hade till och med Carafa varit hans kandidat till påveämbetet och längre fram kom han att anförtro honom betydande uppdrag såsom leda förhandlingarna som ledde fram till ett äktenskap mellan Alexanders son Jofré och Alfonso II:s  dotter Sancia, att döpa Alexanders barnbarn, Rodrigo son till hans dotter Lucrezia och den neapolitanske prinsen Alfonso d´Aragona, samt att leda den reformkommission han lät tillsätta 1497. En stor besvikelse för kardinal Carafa blev emellertid att uppdraget att efter kung Ferrantes död 1494, kröna hans son, Alfonso II, inte gick till honom utan till en släkting till Alexander. En annan källa till den asketiskt lagde Carafas missnöje med Alexander VI var hans totala negligerande av celibatlagen.

Även Alexanders efterträdare Julius II hyste djup vördnad för Oliviero Carafa. Under Julius fälttåg i Kyrkostaten exempelvis, tjänstgjorde kardinal Carafa som hans ställföreträdare.

Oliviero Carafa räknas även till tidens verkligt stora mecenater. Tidigare har nämnts hans bibliotek och samling av antik skulptur och sällsynta växter. I en tidigare artikel har nämnts att det var Oliviero Carafa som utanför sitt palats lät ställa upp den antika staty som kom att bli Roms mest kända talande staty – Pasquino.  Dessutom var det han som i början av 1500-talet gav arkitekten Bramante uppföra klostergården i Santa Maria della Pace.

Mellan Rom och Neapel

Trots sin centrala och uppburna ställning i Rom kom Oliviero Carafa alltid att bevara sin kärlek och lojalitet till kungariket Neapel och till det aragoniska kungahuset. Denna kluvenhet speglas inte minst i hans beslut att låta uppföra två gravkapell, ett i Rom – det kapell vi skall behandla i den här artikeln och som uppfördes mellan 1488 och 1493- och ett i Neapel.

Att man vid den här tiden  – om ekonomiska resurser fanns – kunde hålla sig med två gravkapell, berodde på att gravkapellet inte endast skulle tjänstgöra som gravplats, utan även som lokal för de själamässor, byggherren låtit instifta före sin död.

Fyra år efter det att det romerska kapellet var färdigt, 1497, hade kardinal Carafa låtit påbörja arbetet med sitt neapolitanska kapell ­ – Cappella del Succorpo di San Gennaro – beläget i kryptan till katedralen i Neapel.  Samtidigt hade han låta flytta relikerna av Neapels skyddshelgon, San Gennaro, från klostret i Montevergine, till samma kapell. På det sättet blev kapellet både platsen för San Gennaros reliker och kardinalens gravplats.  Det var i detta kapell, vilket räknas som ett av högrenässansens främsta monument i Neapel, som kardinal Carafa kom att begravas. Dessförinnan hade han fen tid varit bisatt i sitt romerska kapell.

Cappella Carafa i Santa Maria sopra Minerva

Cappella Carafa med sin magnifika marmorportal i form av en triumfbåge

I mitten av 1480-talet beslutade sig kardinal Carafa för att låta uppföra ett gravkapell i Santa Maria sopra Minerva. Kapellet skulle ligga i fonden av höger tvärskepp och för att få tillräckligt djup i sitt kapell lät han inköpa och riva ett hus, beläget alldeles invid höger tvärskepp.

Kapellet kom att smyckas av de båda florentinska konstnärerna Filippino Lippi och hans elev Raffaellino del Garbo.  Dessa båda konstnärer hade Oliviero Carafa fått sig rekommenderade av Lorenzo de´ Medici.

Sedan gammalt rådde en djup vänskapsrelation mellan familjen Carafa och Lorenzo de´Medici. Dessutom var det Oliviero Carafasom dels mäklat fred mellan Lorenzo och kung Ferrante under det krig som följde på Pazzikonspirationen 1478, dels förhandlat fram att Innocentius VIII utnämnde Lorenzos son Giovanni till kardinal,

Kapellet uppfördes och utsmyckades mellan 1488 och1493. På Marie bebådelsedag den 25 mars – en av de stora påvliga festdagarna i Rom då påven traditionsenligt besökte kyrkan – gjorde Alexander VI även ett särskilt besök i kardinal Carafas kapell. Ett par månader senare, den 19 maj utfärdade Alexander en bulla som knöt så kallad plenaravlat (fullständig avlat) till kapellet.  En inskriptionstavla på kapellets västvägg upplyser både om Alexander VI:s besök och om plenaravlaten.

Altarväggen med Marie Bebådelse och Jungfru Marias upptagelse till himmelen

Dedikation till Jungfru Marie bebådelse och Thomas av Aquino

Ingången till kapellet omramas av en magnifik marmorportik i form av en triumfbåge. På portiken finns en latinsk inskription som visar att kapellet var byggt på uppdrag av kardinalen Carafa, samt att det var dedicerat till Jungfru Marie bebådelse och Thomas av Aquino.

Sibyllorna – den hedniska världens profeter

Själva programmet börjar i takets kryssvalv med fyra sibyllor; Cumana, Tibertina, Delphica, och Hellespontica. Dessa sibyllor räknades sedan senantiken som den hedniska världens motsvarigheter till den judiska världens profeter.  Tidigare hade sibyllorna hållit språkband med profetior rörande hela frälsningshistorien med viss tyngdpunkt på de eskatologiska skeendena. Nytt med 1400-talet var att profetiorna i stället koncentrerades på inkarnationen och Jungfru Marias frälsningshistoriska betydelse.

Första gången denna tradition finns belagd är i en freskzykel från 1420-talet, just i det palats där kardinal Carafa kom att residera. Sibyllorna med sina profetior finns dessutom återgivna i den bok, Discordantiae sanctorum doctorum Hieronimi et Augustini: Sybyllarum et prophetarum  de Christo Vaticinia dominikanen Filippo  de Barbierias  1481 dedicerade till kardinal Carafa.  Att återge sibyllorna i utsmyckningen av ett gravkapell var emellertid något helt nytt med kardinal Carafas sibyllor.

De fyra valvbågarna skiljs åt av rikt dekorerade ribbor. Utsmyckningen av ribborna är betydelsebärande och visar på den djupa vänskapen mellan kardinalen och Lorenzo de´ Medici. Här kan man både se Lorenzo de´ Medicis emblem – diamantringen – och kardinalens emblem, en öppen bok.

Jungfru Marias storslagna upptagelse i himmelen

Ängel spelande Cornamuse, en sorts säckpipa som var vanlig i tidens militärmusik. Observera att säckpipan är i rött och vitt, kardinal Carafas färger.

En liten putto som håller sig fast i kardinalens vapensköld, samtidigt dsom han med foten svänger ett rökelsekar.

Altarväggen, vilken omramas av en antikiserande valvbåge, visar på två av de frälsningshistoriskt absolut viktigaste tilldragelserna; Jesu inkarnation i samband med Marie bebådelse och Jungfru Marias upptagelse i himmelen (Assunta), den frälsningshistoriska episod vilken formellt installerade henne som – mediaxtrix – medåterlösarinna. Stående på ett moln och omgiven av musicerande änglar färdas Jungfru Maria mot höjden.  Värt att notera är att två av änglarna spelar instrument som var vanliga inom tidens militärmusik; trumma och cornamuse – en typ av säckpipa. Båda dessa instrument är dessutom smyckade i familjen Carafas färger, rött och vitt.  Följaktligen skildras Marias upptagelse i himmelen med drag av militär triumf. Troligtvis är tanken att man även dels skall komma att tänka på kardinal Carafas triumfatoriska intåg i Rom efter segrarna över turkarna, dels hans egen triumfatoriska entré i himmelen.

Ängel spelande på trumma, täckt med kardinalens färger.

En lite komisk detalj är de små putii som håller sig fast i kardinalens vapensköld samtidigt som de svänger rökelsekar, fastbundna vid fötterna.

På marken skådar apostlarna upp mot tilldragelsen i himmelen. Bakom dem skildras en procession av gestalter i orientaliska dräkter och exotiska djur – exempelvis då ett lejon och en giraff – vilken troligtvis även den skall föra tankarna till kardinalen Carafas triumfatoriska entré i Rom 1472 efter segern över turkarna.  Möjligtvis är giraffen identisk med den giraff som kardinal Carafa presentade till Lorenzo de´ Medici, strax efter hemkomsten.

Kardinalens altarmålning

Infälld i altarväggen och omramad av ett fantastiskt antikiserande ramverk, finns själva altarmålningen, en ovanlig bebådelsebild.

Jungfru Maria visas knäböjande invid en läspulpet och sneglande både på ärkeängeln Gabriel och på kardinal Carafa som introduceras för henne av Thomas av Aquino.

Detalj av marmorportiken med kardinal Carafas vapen

Altarmålningen är fylld av referenser till kardinalen.  Intill den sal där själva bebådelsen äger rum, finns en sal med tunnvalv, där kardinal Carafas vapen skymtar bland utsmyckningen. Till detta rum, som faktiskt finns bevarat, skall vi återkomma. På en hylla ovanför bebådelsescenen står ett antal föremål, bland annat då en karaff med en olivkvist (Oliviero Carafa).

Bakom apostlarna, på höger sida i bilden (från betraktaren) ser man processionen av män i orientaliska dräkter och exotiska djur vilka deltog i kardinal Carafas triumfatoriska intåg i Rom efter segrarna över turkarna.

Kamp mellan dygder och laster

På östväggen fanns ursprungligen en så kallad psicomacchia, dvs en kamp mellan dygder och laster, där dygderna går segrande ur kampen. Denna fresk förstördes emellertid 1566 i samband med uppresandet av gravmonumentet över Oliviero Carafas brorson, påven Paulus IV (1555-1559), – en centralgestalt inom 1500-talets katolska reform –  ritat av Pirro Ligorio och Giacomo Cassignola.

Kardinal Carafas gravkammare

Altarmålningen med sin magnifika, antikiserande omramning. Kardinal Carafa presenteras för Jungfru Maria av Thomas av Aquino. Ovanför bebådelsescenen finns en hylla med föremål, pekande mot kardinalen Carafa. Ärkeängelen Gabriel befinner sig i ett tunnvälvt rum som identifierats som identiskt med kardinalen Carafas gravkammare.

På vänster sida utanför kapellet, finns en dörr. Denna dörr leder in till ett rum som ursprungligen var tänkt som kardinalens gravkammare och som oftast är stängd för besökare. Utsmyckningen är utförd av Filippino Lippis elev Raffaellino del Garbo.

Det lilla rummet har tunnvälvt tak, helt täckt med dekorationer i stuck. Förutom kardinalens vapen finns där framställningar av hans emblem -den öppna boken- hållen av en ängel samt flankerad av två glaskaraffer med olivkvistar samt koger och sköldar – symboler syftande på kardinalen själv och på hans militära uppdrag. Vidare finns där en kvinna med ett naket bröst, en olivkvist i handen och rustningsdelar på marken bredvid henne. Troligtvis är det en framställning av gudinnan Minerva – visdomens, kyskhetens och den militära segerns gudinna, samma gudinna till vilket det tempel som under antiken låg på platsen för Santa Maria sopra Minerva, var helgat.

Till detta kommer framställningar av antika offer samt av mordet på den antika hjältinnan Virginia (ur Livius Ab urbe condida). Händelsen utspelade sig på 400talet f.Kr. Verginia var dotter till den romerske officeren och plebejen Lucius Verginius och trolovad med Lucius Icilius. En dag då de båda männen var borta från Rom, hade Appius Claudius, medlem av Roms tiomannaråd, försökt förföra henne. Då Verginia avfärdat honom hade han befallt en av sina underordnade att röva bort henne och förklara henne som sin förrymda slav.  En folkhop hade kommit till hennes undsättning. Trots detta tillfångatogs Verginia och ställdes inför rätta. Historien slutade med att hennes far återkom till Rom och mördade henne för att hon inte skulle dra skam över familjen genom att överlämnas som slavinna till Appius Claudius.  Under kristen tid blev denna berättelse till en klassisk symbol för kyskhet och även betraktad som prefiguration för Kristi offer.

En intressant iakttagelse som gjorts av Louise Gail Geiger är identiteten mellan gravkammaren och det tunnvalvsslagna rummet på Bebådelsescenen.  Förutom att båda rummen har tunnvalv, uppvisar taken samma kassettering med kardinalen vapensköld i centrum. Men varför lät kardinalen avbilda sin gravkammare i samband med bebådelsen? Med tanke på att han själv finns avbildad på samma fresk, knäböjande framför Maria, är tanken troligtvis att ställa sig under hennes beskydd och förbön för att därmed vinna det eviga livet.

Förebild  för rotondorna i Appartamento Borgias Sala delle Sibille

Som tidigare nämnts hade Alexander VI besökt Cappella Carafa i samband med firandet av Marie bebådelse den 25 mars 1493.  Alexander verkar emellertid inte bara att ha fascinerats av kapellet som helhet utan i synnerhet av scenerna med dödandet av Virginia. Dessa scener återfinns nämligen tillsammans med en rad romerska offerscener  i Appartamento Borgias Sala delle Sibille. (hörnens svickelfält). Troligtvis fungerande de även där som en prefiguration för det kristna offret.

Thomas av Aquino

Västväggen med gravmonument över kardinal Carafas brorson, påven Paulus IV

Östväggen, ägnad Thomas av Aquino

Västväggen är helt dedicerad till Thomas av Aquino. Genom en bred relief med liturgiska föremål, som man genom Agostino Patrizi Piccolominis Liber Caeremoniarum från 1488, vet ingick i de ceremonier som tillhörde själamässorna för avlidna kardinaler, delas väggen i ett lunettfält visande trosunder från Thomas ungdom och ett centralfält visade hans och den katolska trons triumf.

Trosunder från Thomas ungdom

Lunettfältet är i sin tur uppdelat i två scener. Till vänster visas ett kapell där Thomas av Aquino knäböjer inför ett krucifix och en öppen bok. Snett bakom honom finns två änglar hållande vita liljor i händerna.  Den högra ängeln lyfter dessutom på Thomas mantel och blottar en vit tyggördel fastbunden i hans bälte. Scenen anses vara en kombination av två trosunder från Thomas ungdom; korsundret och kyskhetsundret.  Enligt legenden om korsundret hände det sig då Thomas vid ett tillfälle bad inför ett krucifix att krucifixet börjat tala till honom.

Som Thomas skrivit så väl om honom, Kristus, skulle han få önska sig vad han ville. Thomas hade då svarat att han inte önskade sig något annat än Herren själv. I denna legend passar emellertid inte de båda änglarna in. Dessa verkar i stället komma ur legenden om kyskhetsundret. Thomas mor, grevinnan Theodora och hans båda äldre bröder, Rainaldo och Landolfo, hade varit mycket missnöjda med att Thomas beslutat ansluta sig till den nygrundade dominikanorden.  För att få honom på bättre tankar hade de låtit kidnappa honom och utsätta honom för en prostituerads förförelsekonster.  Ett par änglar hade då sänts till hans undsättning vilka bundit en vit kyskhetsgördel runt honom.

Till vänster en kombination av två legender från Thomas av Aquinos ungdom; korsundret och kyskhetsundret. Till höger medlemmar av Thomas av Aquinos närmsta familj.

Scenen till höger äger rum i en palatsloggia med utsikt över en stad.  Exakt vilka de olika gestalterna är har inte med säkerhet kunnat fastläggas, men troligtvis rör det sig om medlemmar av Thomas familj och deras hov.  Den unga kvinnan med en rosenkrans i bältet och en slöja över huvudet kan vara hans syster Marotta, som var känd för sin fromhet och som så småningom blev benediktinnunna.  Den äldre kvinnan strax bakom henne är troligtvis Thomas mor, Theodora.  Den unge mannen med lockigt hår är troligtvis Thomas äldre bror, Rainaldo, som tillsammans med mamman gjort allt som stod i hans makt för att hindra Thomas från att gå in i dominikanorden. Den unga mannen som kommer in från loggian är troligtvis brodern Landulfo. Den äldre mannen med vitt skägg och en dräkt som utgör en blandning av turkiskt-muslimska och judiska element, är troligtvis greve Landulf av Aquino. Hans dräkt motiveras troligtvis av att man vill visa på hans nära anknytning till kejsaren Fredrik II och hans synkretistiska hov.

På golvet slutligen. nedanför familjegruppen, finns en liten pojke som attackeras av en vit hund som drar i hans kläder i riktning mot familjegruppen.  Troligtvis är pojken och hunden en allegorisk framställning av hur Thomas familj attackerade honom och på alla sätt sökte hålla honom borta från dominikanorden.

Thomas av Aquino och den katolska trons triumf

Thomas av Aquinos och den katolska trons triumf. Under triumfscenen finns rester av en bred fris med antikiserande motiv i grisailles som omramar minnesplattan över Alexander VI:s besök i kapellet 1493 och över den plenaravlat han knöt till kapellet.

Centralfältet visar Thomas av Aquinos och den katolska trons triumf. Helgonets lärostol – kathedra –  är placerad i en magnifik antikiserande byggnad i sin tur placerad i  Rom – den påvliga huvudstaden. På entablementet – bjälklaget – står två putti hållande inskriptionstavlor.  Inskriptionstavlan till vänster lyder i översättning: Uppenbarelsen av dina ord ger ljus. Inskriptionstavlan till höger lyder i översättning: Och förståelse till de enkla/små.

Strax ovanför Thomas finns en medaljong visande en uppslagen bok. Medaljongen hålls av två putti och texten på den uppslagna boksidan lyder i översättning; För min mun skall tala sanning och ondska är avskyvärd för mina läppar. Dessa ord är hämtade ur Ordspråksboken 8:7 och användes av Thomas i hans apologetiska verk Summa Contra gentiles, där han försvarade den kristna tron mot alla former av irrlära och hedendom. Under lärostolen finns en platta med en halvt försvunnen text som i översättning lyder: Till den gudomlige Thomas för hans uttröttande av det onda.

Niccoló Orsini, Kyrkans generalkapten vid tiden för kapellets uppförande. Bredvid honom Arius och Photinus. I bakgrunden påvepalatset vid Lateranen och kejsar Marcus Aurelius ryttarstaty, vid den här tiden fortfarande uppfattad som kejsar Konstantin, den förste kristne kejsaren.

Thomas själv, är placerad i en edikula. I sin högra hand håller han en bok med en text som i översättning lyder; Jag skall förstöra de vises vishet (underförstått kättarnas vishet) medan han med den vänstra handen pekar på en vithårig figur som ligger hopkrupen vid hans fötter.  Den vithårige, troligtvis ett förkroppsligande av kätteriet, håller ett inskriptionsband som i översättning lyder: Visdomen vinner över ondskan.

Thomas omges av fyra allegoriska, kvinnliga figurer. Deras namn står på dräkterna: Till vänster om honom finns Filosofin, Teologin. Till höger Dialektiken och Grammatiken.

Nedanför Thomas två högar med böcker, representerande olika irrläror. Till höger och vänster om tronen står grupper av människor, företrädare såväl för den katolska tron som olika irrläror. Bland dessa individer går några att identifiera. Den kortvuxne, snaggade mannen med kommandostav till vänster om tronen är Niccoló Orsini, Kyrkans generalkapten vid tiden för kapellets uppförande.  Bakom honom skymtar Lateranen med Scala Santa och Marcus Aurelius ryttarstaty vilken vid den här tiden ännu inte var flyttad till Kapitolium och som fortfarande ansågs föreställa kejsar Konstantin, den förste kristne kejsaren och den kejsare som enligt den dåtida kyrkans uppfattning på påven överlåtit den världsliga auktoriteten över den västliga delen av det romerska riket.

Detalj av själva triumfscenen. På pilastrarna till höger och vänster om triumfen syns tydligt de romerska fartygstävarna med olivkvist och rammare, vittnande om kardinal Carafas segerrika sjöslag mot turkarna.

Mannen i gul mantel som står alldeles intill honom har med hjälp av den uppslagna boken framför honom identifierats som Arius (256-336), upphovsmannen till Arianismen som gjorde gällande att Jesus Kristus var den främste av guds skapelser, men inte en del av gudomen.  På boken står i översättning: Arius fel: Om sonen var född fanns det en tid då han inte fanns till. Mannen i blå mantel, som står till vänster om honom identifieras genom inskriptionen på manteln som Apollinarius (310-390) som gick till motsatt överdrift och i stället förnekade Kristi mänskliga natur.

Thomas av Aquino

Sabellius, Manicheus och Gioacchino Torriani, dominikanernas general vid tiden för kapellets uppförande. I bakgrunden Porto Ripa Grande, Roms hamn. Därifrån avseglade kardinal Carafa på sitt segerrika fälttåg mot turkarna på Kristi lekamens dag 1472.

Mellan Arius och Apollinarius står en man med turban. Med ledning av de bevarade bokstäver som skymtar på turbanen har han kunnat identifieras som biskop Photinus av Sirmium (d. 376) som förnekade Kristi gudomlighet och preexistens.

Mannen i röd mantel, som står längst fram i den högra gruppen, har med hjälp av den uppslagna boken framför honom identifierats som Sabellius (f.215) en präst, verksam i Rom,och som i sin undervisning avvisade den framväxande Treenighetsläran. På boken framför Sabellius står i översättning. Sabellius fel. Fadern är inte någon skild substans från Sonen, inte heller någon skild substans från den Helige Ande.

Strax bakom Sabellius står en man med turban som genom inskriptionen på turbanen identifierats som Eutyches (378-456), företrädare för uppfattningen att Jesus Kristus inte bestod av en mänsklig och en gudomlig natur, utan att dessa naturer var sammanblandade. Snett bakom honom står en man med uppfälld kapuschong och som håller ett finger över munnen medan han håller en bokrulle i den andra. Inskriptionen på kapuschongen identifierar honom som Manicheus (216-276 e. Kr), upphovsman till den starkt dualistiska Manicheismen, en gång världsreligion och en av kristendomens starkaste konkurrenters under de tidiga århundradena. Kyrkofadern Augustinus (354-430) exempelvis, var i sin ungdom maniké. Dessutom anses många av högmedeltidens stora heresier, exempelvis då albigenserna (katarerna) ha varit starkt inspirerade av Manicheismen.

Strax bakom Manicheus står en högvuxen man i dominikandräkt, identifierad som är Gioacchino Torriani, dominikanernas general vid tiden för kapellets uppförande. Att han placerats just vid Manicheus kommer sig troligtvis av att dominikanerna som orden grundades just med uppgiften att bekämpa och omvända albigenserna – nymanikéerna.

Lateranen och den kejserliga ryttarstatyn.

På samma sätt som på den vänstra sidan skymtar även på höger sida ett stadslandskap mellan den antikiserande byggnadens arkadbågar.  Möjlig att identifiera är Roms hamn, Porto di Ripa Grande, som även har en direkt anknytning till kardinal Carafa. Det var nämligen just från Porto di Ripa Grande som kardinal Carafa på Christi lekamens dag 1472 avseglade på sitt framgångsrika fälttåg mot turkarna.

På basen till Thomas katedra, mellan de båda människogrupperna finns en inskription som i översättning lyder: Deras egen tunga skall vederlägga dem.

Symbol för kardinal Carafa som segerrik påvlig amiral

Kardinal Carafas ställning som segerrik påvlig amiral avspeglas även på de pilastrar, smyckade med romerskt dekorationsmåleri i så kallad kandelaberform (Agavedekoration), som på båda sidor omramar triumfscenen. Kandelabrarna kröns nämligen av romerska fartygsstävar med rammar.  Syftet med att inkorporera de romerska krigsfartygen i dekorationen var att peka på kardinalen själv och hans segrar över den turkiska flottan 1472/1473.

Förlagan till dessa romerska skepp hade Filippino Lippi hämtat från en romersk fris, ursprungligen del av Porticus octaviae (Octavias portik, en byggnad belägen intill Marcellusteatern), men under 1400-talet förvarad i San Lorenzo fuori le mura, en kyrka kardinal Carafa låtit restaurera (numera finns de på de kapitolinska museerna).

För att ytterligare understryka kopplingen till kardinal Carafa har Filippino Lippi genomfört en del modifieringar av fartygstävarna.  Exempelvis har det klassiska romerska varghuvudet flyttats från sin plats i fören till bakre ändan av fartyget. I fören har istället en olivkvist, direkt syftande på kardinalen och hans segrar, placerats.

I kardinal Carafas efterföljd kom från och med nu fartygsstäven från San Lorenzo fuori le mura  att bli ett ofta använt attribut i avbildningen av framstående amiraler och sjöslag.  På porträttet av amiralen och sjöhjälten Andrea Doria, utfört 1526 av Sebastiano del Piombo  finns  den på framträdande plats, likaså på det kassettak som sattes upp i  Santa Maria in Ara Coeli, som tack för segern över turkarna i slaget vid  Lepanto 1571 och slutligen i de reliefer Piranesi utförde  för Malteserorden i deras kyrka Santa Maria del Priorato.

Litteratur i urval

Bertelli, C., Filippino Lippi ricoperto. In: Il Veltro. Rivista della civilitá italiana. Anno VII. Roma 1963, s 55-65.

Bertelli, C., Appunti sugli affreschi nella Cappella Carafa nella Minerva. In: Archivium Fratrum Praedicatorum XXXV(1965), s 115-130

Cieri Via, C., Sacrae effigies e signa arcana : la decorazione di Pinturicchio e scuola nell´appartamento Borgia in Vaticano. In: Roma, centro ideale della cultura dell´Antico nei secoli XV e XVI. Da Martino V al Sacco di Roma 1417-1527. A cura di Silvia Danesi Squarizina. Milano 1989, s 185-200

Geiger, Gail, L., Filippino Lippi´s Wunder des heiligen Thomas von Aquin in Rom des späten Quattrocento. Zeitschrift für  Kunstgesichte. 47(1984), s 247-260

Geiger, Gail, L., Filippino Lippi´s Carafa Annunciation. Theology, Artistic convention and patronage. In: The Art Bulletin LXIII (1981), s 62-75

Geiger, Gail, L., Filippino Lippi´s Carafa chapel. Renaissance art in Rome. Sixteenth Century Journal Publishers 1986.

Parlato, P., La decorazione della cappella Carafa: allegoria ed emblematica negli affreschi di Filippino Lippi alla Minerva. In: Roma, centro ideale della cultura dell´Antico nei secoli XV e XVI. Da Martino V al Sacco di Roma 1417-1527. A cura di Silvia Danesi Squarizina. Milano 1989, s 169-184